Algemene voorwaarden

Artikel 1 Belasting Adviesgroep Rotterdam

1.1 Belasting Adviesgroep Rotterdam B.V. (hierna: Belasting Adviesgroep Rotterdam) is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het verstrekken van belastingadviezen, administratieve dienstverlening en het verlenen van trustservices. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun houdstermaatschappij aandelen houden in Belasting Adviesgroep Rotterdam (ook wel genoemd: partners).

1.2 De bedingen in de algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Belasting Adviesgroep Rotterdam, maar ook ten behoeve van alle partners (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Belasting Adviesgroep Rotterdam werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Belasting Adviesgroep Rotterdam van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Belasting Adviesgroep Rotterdam aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 De overeenkomst

2.1 Een opdracht komt tot stand met Belasting Adviesgroep Rotterdam als zodanig. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van Artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van Artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2 Het staat Belasting Adviesgroep Rotterdam vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Belasting Adviesgroep Rotterdam te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Belasting Adviesgroep Rotterdam leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Belasting Adviesgroep Rotterdam wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Belasting Adviesgroep Rotterdam komt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

3.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in Artikel 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal één van de bedragen zoals hieronder in sub a en sub b vermeld.

a: in het geval van administratieve dienstverlening of opdracht tot verlening van trustservices is Belasting Adviesgroep Rotterdam aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Belasting Adviesgroep Rotterdam in het kader van desbetreffende opdracht in het tijdsbestek van één jaar heeft ontvangen.

b: in het geval van een fiscaal-economische (advies)opdracht is Belasting Adviesgroep Rotterdam aansprakelijk tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht.

3.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.4 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Belasting Adviesgroep Rotterdam onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Belasting Adviesgroep Rotterdam voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Belasting Adviesgroep Rotterdam ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde er op te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2 De opdrachtgever vrijwaart Belasting Adviesgroep Rotterdam en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Belasting Adviesgroep Rotterdam ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Belasting Adviesgroep Rotterdam dan wel haar partners (als hiervoor bedoeld), of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Belasting Adviesgroep Rotterdam.

4.3 Betaling van declaraties van Belasting Adviesgroep Rotterdam dient zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is Belasting Adviesgroep Rotterdam gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Belasting Adviesgroep Rotterdam verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5 Inschakeling van derden

5.1 De keuze van door de Belasting Adviesgroep Rotterdam in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Belasting Adviesgroep Rotterdam is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Belasting Adviesgroep Rotterdam.

5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Belasting Adviesgroep Rotterdam ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 6 Tarieven

Belasting Adviesgroep Rotterdam heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Belasting Adviesgroep Rotterdam enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 7 Internetgebruik

Opdrachtgever en Belasting Adviesgroep Rotterdam zullen elkaar niet aansprakelijk stellen voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail.

Artikel 8 Diverse onderwerpen

8.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Belasting Adviesgroep Rotterdam is Nederlands recht van toepassing

8.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Belasting Adviesgroep Rotterdam van de hand gewezen.

8.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Belasting Adviesgroep Rotterdam is gevestigd. Niettemin heeft Belasting Adviesgroep Rotterdam het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

8.4 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.